Política transparència – i-segurbanyoles.cat

Política transparència

CRITERIS EMPRATS PER A LA SELECCIÓ I COMPARACIÓ DELS PRODUCTES DE LES ENTITATS ASSEGURADORES:

L’experiència ens demostra que és possible mantenir unes relacions fluides amb les Entitats Asseguradores. Serà primordial mantenir-les amb les companyies de major solvencia, cercant sempre els millors productes asseguradors i de la gestió més àgil i eficaç. Una vegada realitzat l’estudi dels diferents productes i entitats, hem negociat amb aquelles Entitats Asseguradores que poguessin encaixar millor en les necessitats dels nostres clients. Es tracta d’obtenir pel nostre client la millor relació qualitat/preu, sense oblidar una remuneració ajustada i d’acord a l’esforç comercial realitzat i el servei a prestar.

Aquesta societat de Corredoria d’Assegurances ha formalitzat relacions mercantils – Carta de Condicions – amb aquelles Companyies que reuneixen els requisits necessaris, conforme als criteris de selecció dels riscos recollits en l’apartat següent.

Els criteris que han estat presos en consideració a l’hora d’escollir les Companyies Asseguradores amb les que establim relacions mercantils, a l’objecte de procedir a la col·locació dels riscos, es basaran en les premisses següents:

* Estudi de la situació econòmica mitjançant el Balanç de Situació i el compte de Pèrdues i Guanys

* Estudi del condicionat de les pólisses corresponents als Rams d’assegurança que siguin d’interès per a la societat, contemplant les cobertures, exclusions, franquícies, tarifes i resta de condicions, tant mercantils (generals, especials i particulars), com tècniques i econòmiques, per a descobrir les més interessants pels nostres clients en ordre a trobar la millor garantia possible amb els preus o tarifes més asequibles o proporcionades.

* Informació, a través de revistes del sector, associacions professionals, col·legis professionals, organismes públics, etc., el més exhaustiva possible sobre la seva actuació al mercat de l’assegurança, examinant, de forma especial, l’atenció al client en el tractament dels sinistres, celeritat en els tràmits, peritació, resolució, etc., fins la seva liquidació definitiva.

LES ENTITATS ASSEGURADORES SOBRE LES QUE S’OFEREIXEN PRODUCTES EN EL NOSTRE WEB I LA RELACIÓ CONTRACTUAL AMB EL DISTRIBUÏDOR

Realitzat un estudi exhaustiu en la selecció de les Entitats Asseguradores a través de les quals promocionem aquells productes que encaixin millor amb les necessitats dels nostres clients a través dels criteris anteriorment assenyalats, tenim subscrita carta de condicions amb AXA, ALLIANZ, GENERALI, LIBERTY, PLUS ULTRA, REALE, DAS, ARAG, ASEFA, LA PREVISION MALLORQUINA, SANTA LUCIA, CATALANA, DKW, EUROP ASSISTANCE, FIATC, MUTUCAT, MUTUA DE PROPIETARIOS, AXA AURORA VIDA Y REALE VIDA Y PENSIONES.

SI LA RELACIÓ AMB LES ENTITATS ASSEGURADORES ÉS O NO REMUNERADA I LA NATURALESA DE LA REMUNERACIÓ

La remuneració que rep aquesta Corredoria per la seva activitat podrà revestir la forma de comissions, o la forma d’honoraris professionals o una conjunció d’ambdós. El client serà informat expressament conforme al que es disposa a la normativa específica de distribució d’assegurances respecte de la naturalesa de la remuneració.

SI EL PREU DE L’ASSEGURANÇA QUE FIGURA AL FINAL DEL PROCÉS ESTÀ O NO GARANTIT

Aquesta Corredoria d’Assegurances compta  amb un important ERP que empra un ampli conjunt de processos de connectivitat amb les principals asseguradores del mercat. A través d’aquesta eina també s’integra el 100 % del procés de multitarificació permetent obtenir de forma ràpida i senzilla una comparativa comercial d’opcions de contractació amb diferents asseguradores, obtenint, segons l’Entitat Asseguradora de que es tracti, preu garantit, o no.

LA FREQÜÈNCIA AMB LA QUE LA INFORMACIÓ DELS DISTRIBUÏDORS ÉS ACTUALITZADA

Anyalment aquesta corredoria d’Assegurances analitza i realitza un estudi de mercat aplicant de nou els criteris de selecció i la pròpia evolució natural de les necessitats i exigències dels clients.